Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประวัติพระวิมลธรรมภาณ

ประวัติ  พระวิมลธรรมภาณ เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุติกนิกาย)

สถานะเดิม
ชื่ิอ..สำเนา คะลีล้วน เกิดวันเสาร์แรม ๓ ค่ำ เดือนยี่ปีมะเส็ง วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๔๙๖ บิดานายคำเถา มารดา นางท่อน บ้านเลขที่ ๖๓ หมู่ที่ ๒ ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

อุปสมบท
เมื่อวันจันทร์ แรม ๑๑ ค่ำเดือนอ้าย ปีเถาะ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๑๘ วัดอุดมรัตนาราม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร พระอุปัชฌาย์ พระครูบริบาลสังฆกิจ วัดอุดมรันาราม พระกรรมวาจาจารย์ พระสูนย์ จนฺทวณฺโณ วัดอุดมรัตนาราม

การศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีจันทร์ วัดศรีจันทร์ อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น สอบได้นักธรรมชั้นเอก จากสำนักเรียนคณะจังหวัดนครพนมเมื่อ พ.ศ.๒๕๒๒

การศึกษาพิเศษโรงเรียนพระสังฆาธิการชั้นสูง

ความชำนาญการ งานนวกรรม แสดงพระธรรมเทศนาและอบรมกรรมฐาน

งานการปกครอง

พ.ศ.๒๕๒๗ ได้รับแต่งตั้งให้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ตำบลบ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาววัดป่าสีลาราม ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีสองเมือง ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม(ธ)

พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งเป็นคณะจังหวัดนครพนม(ธ) ถึงปัจจุบันนี้

ข่าวล่าสุด