Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา(SAR) และการประเมินภายนอก รอบ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔  กันยายน  ๒๕๖๑  ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด