Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม

ที่ โรงเรียน อำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1

วัดมหาธาตุ

เมือง

ผจก.พระครูกิตติสุตานุยุต
ผอ.พระมหาโช เตชวโร

6 13 119
2

วัดพระธาตุพนม

ธาตุพนม

ผจก.พระศรีวิสุทธิเมธี
ผอ.พระครูพนมปรีชากร

9 20 259
3

วัดพระซองวิทยา

นาแก

ผจก.พระครูวรพิพัฒนกิจ
ผอ.พระครูเมธีศาสนธำรง

4 9 60
4

วัดศรีหนาถวิทยา

นาหว้า

ผจก./ผอ.
พระครูประสิทธิ์เจติยาทร

6 8 67
5

วัดธาตุประสิทธิ์

นาหว้า

ผจก.พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
ผอ.พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข

6 8 40
6

วัดศรีชมภู

นาหว้า

ผจก.พระครูพิพัฒน์สิริคุณ
ผอ.พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์

6 11 120
7

วัดธาตุเรณูวิทยา

เรณูนคร

ผจก.พระราชรัตนากร
ผอ.พระครูศรีธีราภิวัฒน์

4 9 97
8

วัดศรีสงคราม

ศรีสงคราม ผจก./ ผอ.
พระครูสิริปัญญาวิชัย
3 6 67
9

วัดศรีสว่าง

โพนสวรรค์

ผจก. พระครูบวรธรรโมภาส

ผอ.พระครูสุตสุทธิธรรม

3 8 74

10

วัดดาราราม

ศรีสงคราม

ผจก./ผอ.
พระครูวิภัชธรรมวาที

6 10 74