Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครพนม

ที่ โรงเรียน อำเภอ ผู้บริหารโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน หมายเหตุ
1

วัดมหาธาตุ

เมือง

ผจก.พระครูกิตติสุตานุยุต
ผอ.พระมหาโช เตชวโร

6 13 119
2

วัดพระธาตุพนม

ธาตุพนม

ผจก.พระศรีวิสุทธิเมธี
ผอ.พระครูพนมปรีชากร

9 20 259
3

วัดพระซองวิทยา

นาแก

ผจก.พระครูวรพิพัฒนกิจ
ผอ.พระครูเมธีศาสนธำรง

4 9 60
4

วัดศรีหนาถวิทยา

นาหว้า

ผจก./ผอ.
พระครูประสิทธิ์เจติยาทร

6 8 67
5

วัดธาตุประสิทธิ์

นาหว้า

ผจก.พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
ผอ.พระมหาพรพิทักษ์ วรทกฺโข

6 8 40
6

วัดศรีชมภู

นาหว้า

ผจก.พระครูพิพัฒน์สิริคุณ
ผอ.พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์

6 11 120
7

วัดธาตุเรณูวิทยา

เรณูนคร

ผจก.พระราชรัตนากร
ผอ.พระครูศรีธีราภิวัฒน์

4 9 97
8

วัดศรีสงคราม

ศรีสงคราม ผจก./ ผอ.
พระครูสิริปัญญาวิชัย
3 6 67
9

วัดศรีสว่าง

โพนสวรรค์

ผจก. พระครูบวรธรรโมภาส

ผอ.พระครูสุตสุทธิธรรม

3 8 74

10

วัดดาราราม

ศรีสงคราม

ผจก./ผอ.
พระครูวิภัชธรรมวาที

6 10 74


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance