Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document


ประวัติความเป็นมา

เนื่องจากการปฏิรูประบบราชการตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล ส่งผลให้มีการประกาศบังคับใช้ พระราชบัญบัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนราชการ ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรมมีภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงาน สนองงานคณะสงฆ์และรัฐ โดยทำนุบำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การอุปถัมภ์คุ้มครอง และส่งเสริมงานพระพุทธศาสนา ดูแล รักษา จัดการศาสนสมบัติ พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา แต่เนื่องจากโครงสร้างส่วนราชการขาดหน่วยงานระดับพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จึงไม่สามารถปฏิบัติภารกิจรองรับการกระจายอำนาจจากส่วนกลางในกิจการพระพุทธศาสนา และสนองงานคณะสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงพิจารณาให้จัดตั้งส่วนราชการเป็นการภายในมีฐานะเทียบเท่ากอง เรียกว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ในระดับจังหวัด ตามการแบ่งเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย รวม 75 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ขึ้นตรงอยู่ในบังคับบัญชาของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง กำหนดส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการภายใน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2547 ต่อมาได้กำหนดให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 25ก ลงวันที่ 14 มีนาคม 2549


ประวัติสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ตั้งอยู่อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม(หลังเดิมชั้น ๒) ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม โดยนายเกษมสิทธิ์ มาพบ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนมคนแรก หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการกำหนดให้มีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตำแหน่งเทียบเท่าอธิบดีและมีสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดเกิดขึ้นทุกจังหวัด ให้มีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดดำเนินงานภารกิจสนองงานคณะสงฆ์ในจังหวัดแทนศึกษาธิการจังหวัดที่ถูกปรับโครงสร้างฯ

อาคารนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๙ โดยความริเริ่มของนายประทีป หงษ์โสภา อดีตศึกษาธิการจังหวัดนครพนม สมัยนั้นโดยระดมทุน โดยงบประมาณจากทางราชการและส่วนหนึ่งจากทางคณะสงฆ์ร่วมบริจาคสร้างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม เพื่อเป็นอาคารในการดำเนินงานสนับสนุนภารกิจด้านการศึกษา การศาสนาและวัฒนธรรม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เป็นอาคาร ๒ ชั้น ปัจจุบันชั้นบนสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ใช้พื้นที่ ตั้งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ต่อมาปี ๒๕๕๘ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ขอใช้พื้นที่อาคารชั้นล่าง และห้องประชุมสุนทรธรรมากร(ส่วนหนึ่งของชั้นบน)เป็นที่ตั้งสำนักงานฯ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

........................................................................... ที่ ชื่อ ชื่อสกุล ดำรงตำแหน่ง
นายเกษมสิทธิ์...... มาพบ พ.ศ.๒๕๔๗ - ๒๕๕๒
๒. นายสมบูรณ์ ดีเสมอ พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
๓. นาศุภเดช การถัก พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๔
๔. นายวีระเดช กัณณีย์ พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๕
๕. นายมานะ ลือสวัสดิ์ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
๖. นายสมนึก ดีหะสิงห์ พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๗
๗. นายสุริยันต์ สาระบุตร พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๗
๘. นายสมเกียรติ เกิดอินทร์...... พ.ศ.๒๕๕๘ - ปัจจุบัน


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance