Get Adobe Flash player

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดนครพนม

จำนวนวัดในจังหวัดนครพนม

วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดนครพนม 796 วัด
มหานิกาย 706 วัด
ธรรมยุต 90 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 1 วัด
มหานิกาย 1 วัด
ธรรมยุต - วัด
วัดราษฎร์ 795 วัด
มหานิกาย 705 วัด
ธรรมยุต 90 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดนครพนม
พระภิกษุ 3,563 รูป
มหานิกาย 2,887 รูป
ธรรมยุต 676 รูป
สามเณร 1,187 รูป
มหานิกาย 986 รูป
ธรรมยุต 201 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559