Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗
เกิดวันที่ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒
การศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรการฝึกอบรม :
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๑ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๑
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๔ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๕
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗

ประวัติการรับราชการ :
- รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

ผลงาน :
- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา
- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์
- ประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

ข่าวล่าสุด