Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ประวัติเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุติกนิกาย)

พระศรีวิสุทธินายก (โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)


อายุ ๔๘ ปี

พรรษา ๒๗

วัด ศรีเทพประดิษฐาราม

ท้องที่ นครพนม

สังกัด ธรรมยุติกนิกาย

วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, ศศ.บ., ศน.ม.


ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑            เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พ.ศ. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน           เป็น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ) และเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม


สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๕๐ ป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค

๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวิสุทธินายก

 

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance