Get Adobe Flash player

ทันโลกทันเหตุการณ์Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

จำนวนวัด

จำนวนวัด
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ลำดับที่ รายชื่ออำเภอ จังหวัดนครพนม จำนวนวัด/มหานิกาย จำนวนวัด/ธรรมยุต รวมทั้งสิ้น จำนวน/วัด
1 อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 117 17 134
2 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 74 7 81
3 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 84 5 89
4 อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 80 8 88
5 อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 26 3 29
6 อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 42 10 52
7 อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 16 5 21
8 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 52 14 66
9 อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 57 5 62
10 อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 61 5 66
11 อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 43 10 53
12 อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 54 1 55
รวม 706 90 796