Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
จำนวน  24  แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด มติ มส
แห่งที่ 1 วัดมรุกขนคร ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่  2 วัดป่ามหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่  3 วัดน้อยโพธิ์คำ ในเมือง เมือง นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 4 วัดภูพานอุดมธรรม นาแก นาแก นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 5 วัดพุทธสีมา ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 6 วัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 7 วัดยอดแก้ว นาทม นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 8 วัดธาตุศรีคุณ นาแก นาแก นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 9 วัดศรีสุมังค์ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 10 วัดนายาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 11 วัดพนอมทุ่ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 12 วัดบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 13 วัดศรีบุญเรือง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 14 วัดบ้านพะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 15 วัดสระแก้ว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 16 วัดพระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 17 วัดนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 18 วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 19 วัดประชาสามัคคี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 20 วัดนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 21 วัดทุ่งศรีมงคล พุ่มแก นาแก นครพนม ที่ 28/2551
แห่งที่ 22 โพธิ์เจริญ นาเลียง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 23 สุมงคล วังยาง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 24 ป่าประชาสันติ โคกสี วังยาง นครพนม ที่ 12/2553

 


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance