Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พระธรรมทูตจังหวัดนครพนม

พระธรรมทูตจังหวัดนครพนม

 

รายชื่อพระธรรมทูตฝ่ายบริหาร

๑.พระเทพวรมุนี ๒.พระวิมลธรรมภาณ(ธ) ๓.พระราชสิริวัฒน์ ๔.พระราชรัตนากร ๕.พระศรีวิสุทธิเมธี ๖.พระครูวิชิตวรเขต ๗.พระครูบวรโพธิวัฒน์ ๘.พระครูสุวิมลธรรมสถิตย์ ๙.พระครูธรรมวงศ์วินิต ๑๐.พระครูบวรธรรมโมภาส ๑๑.พระครูรัตนคุณาวลัย ๑๒.พระครูปิยคามเขตคณาภิรักษ์ ๑๓.พระครูสิริปัญญาวิชัย ๑๔.พระครูสุนันท์ธรรมสถิต ๑๕.พระมหาสมัคร วรปุณฺโณ
๑๖.พระมหาสมัย สิทฺธิชโย ๑๗.พระครูวิชิตพัฒนคุณ ๑๘.พระครูโพธิธรรมาภิรัต ๑๙.พระครูศรีปริยัติการ ๒๐.พระครูสิริปุญญโสภณ ๒๑.พระครูธรรมสารวิลาส ๒๒.พระครูสิริโพธาภิวัฒน์ ๒๓.พระครูโพธิวรการ ๒๔.พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ ๒๕.พระครูสิริปัญญาวิชัย ๒๖.พระครูศรีธรรมประยุทธ์ ๒๗.พระมหาสิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ๒๘.พระครูประสิทธิ์สรการ ๒๙.พระครูกิตติสุตานุยุต ๓๐.พระมหาเอกพล ญานวโร

 

 


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance