Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พระปริยัตินิเทศก์ทะเบียนพระปริยัตินิเทศน์
ประจำปีการศึกษา 2559
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
************************

ที่ ชื่อ - ฉายา วิทยฐานะ วัด ตำบล อำเภอ จังหวัด ไปรษณีย์ แต่งตั้ง หมายเหตุ
1 พระเทพวรมุนี ป.ธ. 5 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 พ.ศ.2532
2 พระราชสิริวัฒน์ ป.ธ. 6 สว่างสุวรรณาราม ในเมือง เมือง นครพนม 48000 พ.ศ.2533
3 พระศรีวิสุทธิเมธี ป.ธ.9,ป.โท พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 พ.ศ.2550
4 พระครูสุนันท์ธรรมสถิต นักธรรมเอก คณิศรธรรมิการาม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 พ.ศ.2532
5 พระครูปริยัติโพธิคุณ ป.ธ.4,พธบ. น้อยโพธิ์คำ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 พ.ศ.2544
6 พระครูกิตติสุตานุยุต ป.ธ. 3 มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 พ.ศ.2544
7 พระมหาชัยวุฒิ พุทฺธวโร ป.ธ. 7 โพธิ์ชัย นางัว นาหว้า นครพนม 48180 พ.ศ.2541
8 พระมหาศิริวัฒน์ สิริวุฑฺโฒ ป.ธ. 6 มหาธาตุ ในเมือง เมือง นครพนม 48000 พ.ศ.2541
9 พระครูกิตติพนมคุณ
พระปริยัตินิเทศน์ (ธ)
ป.ธ. 3 กลาง ในเมือง เมือง นครพนม 48000 พ.ศ.2532 มรณภาพแล้ว
10 พระครูสุจินธรรมาจารย์ ป.ธ.5 ปทุมวันวนาราม ปทุมวัน ปทุมวัน กทม 10330 พ.ศ.2537 มรณภาพแล้วข่าวล่าสุด

ZeroTelorance