Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

ทะเบียนรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม
จังหวัดนครพนม
ปีงบประมาณ 2559
**************************
ที่ ชื่อ - ฉายา - นามสกุล วิทยฐานะ ที่อยู่ อบรมเมื่อ
น.ธ. ป.ธ. วัด ตำบล อำเภอ รหัสไปรษณีย์
1 พระภัทรพงษ์  ปญฺญาวุโธ เอก - ศรีชมชื่น ท่าจำปา ท่าอุเทน 48120 2551
2 พระครูอนุกูลพัฒนานุกิจ เอก - ดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 2551
3 พระครูสถิตมงคลการ เอก - ตาลกุด โพนแพง ธาตุพนม 48110 2551
4 พระครูอมรธรรมานุยุต เอก - ป่าโนนน้ำคำทรงธรรม ดอนนางหงส์ ธาตุพนม 48110 2551
5 พระครูขันติสารสถิต เอก - ราษฎร์สามัคคี ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 2551
6 พระมหาวิชัย  ปภสฺสโร เอก 3 หัวดอน ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 2551
7 พระครูสุปัญญาภิวัฒน์ เอก - คำพี้น้อย คำพี้ นาแก 48130 2551
8 พระครูคัมภีร์มงคลกิจ เอก - ทุ่งศรีมงคล พุ่มแก นาแก 48130 2551
9 พระครูพิพัฒน์เจติยานุกิจ เอก - ธาตุศรีคุณ นาแก นาแก 48130 2551
10 พระครูวรพิพัฒนกิจ เอก - พระซอง พระซอง นาแก 48130 2551
11 พระครูโอภาสสารคุณ เอก - ศรีจอมแจ้ง หนองบ่อ นาแก 48130 2551
12 พระครูกิตติพัฒนสุนทร เอก - ศรีจำปา นาแก นาแก 48130 2551
13 พระครูวิชัยญาณวิวัฒน์ เอก - ธาตุประสิทธิ์ นาหว้า นาหว้า 48180 2551
14 พระอธิการถวิล  สุตฺตวโร เอก - นากะทืม นางัว นาหว้า 48180 2551
15 พระครูสุวรรณมงคลการ เอก - สิริมงคล นางัว นาหว้า 48180 2551
16 พระครูคณิศรกิจจานุยุต เอก - คณิศรธรรมิการาม ปลาปาก ปลาปาก 48160 2551
17 พระครูสุนทรชยาภิวัฒน์ เอก - ธาตุมหาชัย มหาชัย ปลาปาก 48160 2551
18 พระครูโพธิอาภากร เอก - โพธิสมพร โพนจาน โพนสวรรค์ 48190 2551
19 พระครูสุวรรณบุญรังษี เอก - ศรีทอง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 48190 2551
20 พระบุญญารักษ์  ปริชาโน เอก - ศรีสว่าง โพนจาน โพนสวรรค์ 48190 2551
21 พระครูโพธิสิทธิคุณ เอก - นาโพธิ์ บ้านผื้ง เมือง 48000 2551
22 พระครูสุจิตพัฒนคุณ เอก 1-2 วังตามัว วังตามัว เมือง 48000 2551
23 พระครูสารธรรมานุรักษ์ เอก - หนองบัว หนองญาติ เมือง 48000 2551
24 พระไพจิต  จิตฺตปญฺโ เอก - โนนสวัสดิการาม เรณูนคร 2557
25 เจ้าอธิการพิทักษ์  อตฺถเตโช เอก - ศรีผึ้งวิทยาราม นาขาม เรณูนคร 48170 2551
26 พระอธิการบุญช่วย  ปญฺญาวโร เอก - สะพานสูง หนองย่างชิ้น เรณูนคร 48170 2551
27 พระอธิการชีวา  ฐานุตฺตโร เอก - ทรายคำ บ้านเอื้อง ศรีสงคราม 48150 2551
28 พระครูไพโรจน์โพธาภิรักษ์ เอก - โพธิ์ชัย ศรีสงคราม 48150 2557
29 พระใบฎีกาลือชัย  ภทฺทมุนี เอก - ศรีสงคราม ศรีสงคราม 48150 2557
30 เจ้าอธิการอนุพงษ์  ทิตฺตปญฺโญ เอก - อรัญญานาโพธิ์ โพนสว่าง ศรีสงคราม 48150 2551
31 พระใบฎีกาอธิกรณ์ นนฺทสาโร เอก - ธาตุมหาชัย มหาชัย ปลาปาก 48160 2559
32 พระมหาเอกพล  ญาณธีโร เอก ป.ธ. 6 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 48110 2559
33 พระครูประสิทธิ์สรการ สุวิทย์ เอก ป.ธ. 3 ศรีชมภู นางัว นาหว้า 48180 2559
34 พระมหาวินัย วริสฺสโร เอก ป.ธ.9 พระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม ลาสิกขาแล้ว
ฝ่ายธรรมยุติ
35 พระบุญโฮม  เขมรโต เอก - คำนกกก หนองแวง บ้านแพง 48140 2551
36 พระวิบูลสิน  ญาณวฑฺฒโน เอก - ไตรรัตน์วนาราม ในเมือง เมืองนครพนม 48000 2559


ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance