Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)


พระมหาโดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โครงการถวายความรู้แนวทางการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์

โครงการถวายความรู้แนวทางการป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพระสงฆ์ วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กันยายน  ๒๕๖๑ ณ วัดสว่างสุวรรณาราม  ตำบลในเมือง    อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม (ศอ.ปส.จ.นพ.) ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครพนม(ทั้ง ๒ นิกาย) และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

 

ข่าวล่าสุด