Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ในรัชกาลที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม

อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ตามมติมหาเถรสมาคม ณ วัดศรีเทพประดิษฐาราม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยมีนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครพนม  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก และพระมหาโดม ปัญญาธโร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธรรมยุต) และเจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม นำคณะสงฆ์เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ(ธ) เข้าร่วมพิธีฯโดยพร้อมเพรียง

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance