Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล “สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” จังหวัดนครพนม

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

"สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒”

ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม

และวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม

ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมครั้งนี้วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒” ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม และวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นวัดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายรังสรรค์ คัมภิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีเป็นจำนวนมาก

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance