Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์

การเป็นประธานอาเซียนของไทย

เพื่อสร้างความรับรู้ให้กว้างขวางเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่ง

ประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒

(วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินการเผยแพร่คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ การเป็นประธานอาเซียนของไทย เพื่อสร้างความรับรู้ให้กว้างขวางเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยสามารถรับชมและดาวน์โหลด วิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่าน QR CODE หรือ Link ข้างใต้ข่าวประชาสัมพันธ์นี้

 

https://drive.google.com/drive/folders/1KosGilejrnog4WBVcmL2zZc6DusR0i1A <<<<<<<<<< Click for Read and Watching


ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance