Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๑๙)

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ

รุ่น ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒

โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๑๙)

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่น ๒ ภาคเรียนที่ ๑ / ๒๕๖๒ โรงเรียนผู้สูงอายุนครพนม (๑๙) ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ชั้น ๓ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จังหวัดนครพนม (อาคารเจริญ – คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance