Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

กิจกรรมวันครู โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑๐

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

เข้าร่วมกิจกรรมวันครู

ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ นายณัฐสิทธิ์  วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑๐ ประกอบด้วยจังหวัดนครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด ณ วัดอภิสิทธิ์ อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance