Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” จังหวัดนครพนม” ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

จัดโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” จังหวัดนครพนม”

ครั้งที่ ๔ ณ วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” จังหวัดนครพนม” โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยข้าราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนชาวอำเภอนาแก ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ ณ วัดธาตุศรีคุณ ตำบลนาแก อำเภอนาแก

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance