Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

โครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ” จังหวัดนครพนม” ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม

โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

จัดโครงการ ผู้ว่า พาทำบุญ

เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

สร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หมู่บ้านรักษาศีล จังหวัดนครพนม

ครั้งที่ ๕ ณ วัดวังโน  ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. คณะสงฆ์จังหวัดนครพนม ร่วมกับจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม จัดโครงการ “ผู้ว่า พาทำบุญ เพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดนครพนม” โดยมีนางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยส่วนราชการอำเภอวังยาง ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอวังยาง ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ ณ วัดวังโน  ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอวังยาง

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance