Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ในวันที่ 25 เมษายน 2562 จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

นำคณะข้าราชสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดนครพนม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม นำคณะข้าราชสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เชิดชูเกียรติคุณพระปรีชาสามารถที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยจนถึงปัจจุบัน ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ ศาลากลางจังหวัดนครพนม

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance