Get Adobe Flash player

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม


พระเทพวรมุนี
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(มหานิกาย)

เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

พระศรีวิสุทธินายก
(โดม ปญฺญาธโร ป.ธ.๙)
เจ้าคณะจังหวัดนครพนม 
(ธรรมยุติกนิกาย)

ทันโลกทันเหตุการณ์
Link เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ติดตามและสังเกตการณ์การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่ ๗ มิถุนายน  ๒๕๖๓

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมติดตามและสังเกตการณ์การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๗  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมติดตามและสังเกตการณ์การสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีพระพรหมกวี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๓  เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร   ตัวแทนแม่กองบาลีสนามหลวง เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวิสุทธิโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค๑๐  เจ้าอาวาส วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยมีการตรวจคัดกรองและอำนวยความสะดวกแด่ผู้เข้าสอบ ให้เป็นไปตามมาตรการของจังหวัด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมติมหาเถรสมาคม


 

 

 

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

ข่าวล่าสุด

ZeroTelorance