ถวายสักการะ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ น.

นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

กราบนมัสการถวายสักการะ

พระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร,

พระมหาโดม ปญฺญาธโร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ)

เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม

และพระเถระในจังหวัดนครพนม

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑ น. นายณัฐสิทธิ์ วงค์ตลาด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม กราบนมัสการถวายสักการะพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร, พระมหาโดม ปญฺญาธโร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ธ) เจ้าอาวาสวัดศรีเทพประดิษฐาราม และพระเถระในจังหวัดนครพนม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพ : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
ข่าว  : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม