สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม
จำนวน  24  แห่ง

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครพนม ชื่อวัด ตำบล อำเภอ จังหวัด มติ มส
แห่งที่ 1 วัดมรุกขนคร ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่  2 วัดป่ามหาชัย มหาชัย ปลาปาก นครพนม ที่ 30/2543
แห่งที่  3 วัดน้อยโพธิ์คำ ในเมือง เมือง นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 4 วัดภูพานอุดมธรรม นาแก นาแก นครพนม ที่ 22/2548
แห่งที่ 5 วัดพุทธสีมา ฝั่งแดง ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 6 วัดสว่างอารมณ์ ดอนเตย นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 7 วัดยอดแก้ว นาทม นาทม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 8 วัดธาตุศรีคุณ นาแก นาแก นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 9 วัดศรีสุมังค์ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 10 วัดนายาง บ้านแพง บ้านแพง นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 11 วัดพนอมทุ่ง พนอม ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 12 วัดบ้านปฏิรูป ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 13 วัดศรีบุญเรือง หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 14 วัดบ้านพะทาย พะทาย ท่าอุเทน นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 15 วัดสระแก้ว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ที่ 20/2549
แห่งที่ 16 วัดพระธาตุพนม ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 17 วัดนาหัวบ่อ นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 18 วัดป่าสุทธาวาส บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 19 วัดประชาสามัคคี โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 20 วัดนาหนาด นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ที่ 1/2551
แห่งที่ 21 วัดทุ่งศรีมงคล พุ่มแก นาแก นครพนม ที่ 28/2551
แห่งที่ 22 โพธิ์เจริญ นาเลียง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 23 สุมงคล วังยาง วังยาง นครพนม ที่ 12/2553
แห่งที่ 24 ป่าประชาสันติ โคกสี วังยาง นครพนม ที่ 12/2553