พศจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมโครงการศึกษากรณีการเสนอพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม มอบหมายให้นางจิดาภา ผ่องคณะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมโครงการศึกษา เรื่อง แนวทางในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ และวัฒนธรรมของหน่วยงานของรัฐ กรณีการเสนอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโก

โดย พระครูศรีพนมวรคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจราชการแผ่นดิน นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รศ.ดร.ธราวุฒิ บุญเหลือ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัฒนธรรมจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

เรียบเรียง: นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,320