กฎมหาเถรสมาคม
กฎมหาเถรสมาคม เรื่อง ดาวน์โหลด
 ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๑)  ว่าด้วยการลงนิคหกรรม PDF
 ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ว่าด้วยระเบียบการประชุมมหาเถรสมาคม PDF
 ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕)  ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค PDF
 ฉบับที่ ๑๗ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ PDF
 ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนไวยาวัจกร PDF
 ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ. ๒๕๓๖)  ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส PDF
 ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๘)  ว่าด้วยการให้พระภิกษุสละสมณเพศ PDF
 ฉบับที่ ๒๒ (พ.ศ. ๒๕๓๙)  แก้ไขเพิ่มเติม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ว่าด้วยจำนวนและเขตปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค PDF
 ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ PDF
 ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑)  ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓) PDF
 ฉบับที่ ๒๗ (พ.ศ. ๒๕๔๖)  แก้ไขเพิ่มเติม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ PDF
 ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖)  แก้ไขเพิ่มเติม กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ PDF

 

 


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438