ข้อมูล ITA

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

   ข้อ    ข้อมูล    Links   
O10  คู่มือหรือแนวปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ Link
O11  คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ Link
O12  ข้อมูลสถิติการให้บริการ Link
O13  E-Service Link
O14  รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ Link
O16  ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ Link
O17  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี    Link

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365