ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

นายคนึงกิจ  พรหมนุชานนท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นายโกวิทย์  กุลมี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

                                                                                                 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายโกสินทร์  นิตยาคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

นายนิพนธ์  ไชยภักดี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางจิดาภา  ผ่องคณะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบวรศักดิ์  สีหนาทลือชาชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์  นิโสภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวฤดีมาศ  พรมอารักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวสุวิมล  นามบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นายปิยบุตร  บำเพ็ญผล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

- ว่าง -
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นายหมุการ  จันทร์สว่าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสีพัน  มะโพธิ์
พนักงานขับรถ

นางธันย์ชนก  อันเตวาสิก
พนักงานทำความสะอาด

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 62,766