ทำเนียบบุคลากร

 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม 

นายสมพงษ์  หมวดไธสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

 

นายโกวิทย์  กุลมี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ

นางบังอร  ตั้งตระกูล
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายนิพนธ์  ไชยภักดี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายโกสินทร์  นิตยคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นายบวรศักดิ์  สีหนาทลือชาชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวฤดีมาศ  พรมอารักษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวสุดารัตน์  นิโสภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายปิยบุตร  บำเพ็ญผล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางจิดาภา  ผ่องคณะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงาน

นายหมุการ  จันทร์สว่าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายสีพัน  มะโพธิ์
พนักงานขับรถ
นางธันย์ชนก  อันเตวาสิก
พนักงานทำความสะอาด
-ว่าง-
พนักงาน

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 47,013