ทำเนียบบุคลากร

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม

นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม
 

 

กลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

นางรุ่งระวี  หงส์ชู
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์

                                                                                                 

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

นายโกสินทร์  นิตยาคม
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ

 

 

นายนิพนธ์  ไชยภักดี
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางจิดาภา  ผ่องคณะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายบวรศักดิ์  สีหนาทลือชาชัย
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวสุดารัตน์  นิโสภา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นางสาวฤดีมาศ  พรมอารักษ์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

นางสาวสุวิมล  นามบุรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายปิยบุตร  บำเพ็ญผล
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายณัฐพงศ์  ศรีอุดร
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

 

 

นายหมุการ  จันทร์สว่าง
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายสีพัน  มะโพธิ์
พนักงานขับรถ

นางธันย์ชนก  อันเตวาสิก
พนักงานทำความสะอาด

 

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2567


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365