พศจ.นครพนม เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการฯ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗

ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖" โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" โดยมี พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองประธานกรรมการอำนวยการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เป็นประธานในพิธีเปิด

เวลา ๑๓.๐๐ น.

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานกรรมการอำนวยการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย พระครูโสภณภาวนานุสิฐ วิ. เจ้าอาวาสวัดมรุกขนคร หมู่บ้านดอนนางหงส์ ตำบลดอนนางหงส์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้รับเป็นหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประจำปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัดต้นแบบระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับหน

ในการนี้ นางสุมิตรา ไชยคราม ผู้ใหญ่บ้านดอนนางหงส์ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับหน และนางนงนุช ผิวขำ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ระดับจังหวัดต้นแบบระดับจังหวัด

เรียบเรียง : นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,365