พศจ.นครพนม เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้ โดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนายโกสินทร์ นิตยาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนางจิดาภา ผ่องคณะ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน หลักสูตร ๒๒ วันแห่งการตื่นรู้ ภายใต้โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา ๗๒ พรรษา และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมีพระธรรมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร เป็นประธาน

ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

โครงการดังกล่าวจัดโดยคณะสงฆ์ภาค ๑๐ ร่วมกับคณะสงค์จังหวัดนครพนม และองค์กรภาคีเครือข่าย ระหว่างวันที่ ๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมกันทุกอำเภอในจังหวัดนครพนม และในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชนให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา และสร้างศาสนทายาทสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไป

เรียบเรียง : นายปิยบุตร บำเพ็ญผล นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ


image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 171,438